Regulamin e-szkoleń

Regulamin e-szkoleń

Regulamin

Regulamin udostępniania szkoleń BHP za pośrednictwem platformy „adeptcentrum.pl”

Definicje:

Użytkownik - każda osoba będąca pracownikiem Zleceniodawcy, zatrudniona na umowę o pracę, bądź pozostająca z nim w stosunku prawnym podobnym do umowy o pracę, w szczególności umowy o dzieło lub umowy o świadczenie usług, wskazana w Zleceniu z imienia i nazwiska, skierowana do udziału w odpowiednim Szkoleniu.

Szkolenie - odpowiednio okresowe szkolenie BHP dla pracowników administracyjnych- biurowych, inżynieryjno - technicznych, lub okresowe szkolenie BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami".

Zaświadczenie - pisemny dokument wystawiony każdemu Użytkownikowi, po ukończeniu okresowego Szkolenia BHP z wynikiem pozytywnym przez Adept Centrum.

Zleceniobiorca –Adept Centrum, ul. Tarnogórska 44/10, 44-100 Gliwice;

Zleceniodawca - osoba prawna lub fizyczna opłacająca szkolenie.

Licencja - to prawo do korzystania ze szkolenia, przez jednego i tego samego Użytkownika przez okres 30 dni kalendarzowych od dnia wykupienia szkolenia.

Regulamin:

Udostępnienie Szkolenia jest możliwe po opłaceniu szkolenia za pośrednictwem portalu „płatności.pl” lub dokonaniu przedpłaty na konto Adept Centrum.

Opłata za szkolenie zawiera koszt udostępnienia szkolenia, egzaminu oraz jednorazowego wystawienia i przesłania pisemnego zaświadczenia o ukończeniu szkolenia przesyłką listowną na wskazany adres na terenie Polski. Wystawienie i przesłanie zaświadczenia warunkowane jest pozytywnym zdaniem egzaminu tzn. uzyskaniem wyniku wyższego niż 70 % poprawnych odpowiedzi z testu końcowego szkolenia.

Niezdanie testu końcowego i/lub nieukończenie Szkolenia w 30 dniowym okresie udostępnienia Szkolenia skutkuje koniecznością uiszczenia raz jeszcze pełnej opłaty Licencyjnej.

Każdy z Użytkowników przed przystąpieniem do szkolenia będzie zobligowany do podania kompletnych i poprawnych danych osobowych (imienia, nazwiska, daty i miejsca urodzenia), które są wymagane z mocy prawa do wystawienia Zaświadczenia, oraz adresu e-mail, numeru telefonu oraz nazwy firmy, którą reprezentuje lub jest jej pracownikiem.

Uczestnik szkolenia przyjmuje do wiadomości i zgadza się na przechowywanie danych osobowych przez firmę Adept Centrum w celu prowadzenia dokumentacji szkoleniowej w szczególności sporządzenia dziennika szkolenia oraz protokołu z egzaminu (testu końcowego). Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do przeprowadzenia (udostępnienia) szkolenia.

Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty wynikłe z wad oprogramowania dostępnego na portalu www.adeptcentrum.pl. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści, wynikłe z wad oprogramowania, które udostępnia na cele szkoleniowe.

Minimalne Wymagania techniczne komputera użytkownika Szkolenia/Szkoleń:

Procesor Pentium 233 MHz lub lepszy

256 MB pamięci RAM lub więcej

Monitor o rozdzielczości 800x600 pikseli lub większej

Karta dźwiękowa (opcjonalnie)

Słuchawki lub głośniki (opcjonalnie)

System operacyjny:

Windows XP,

Windows Vista,

Windows 7,

Windows 2000

Oprogramowanie dodatkowe

Zalecana przeglądarka Mozilla Firefox lub Internet Explorer.

www.haluksy.biz www.wiekannmanschnellabnehmen.eu www.celulit.com.pl